اقدام وحشت آور مربی مهدکودک با دختران لب پنجره فاجعه آفرید

این مربی دختران خردسال را به لبه پنجره می کشاند و برای آنها توضیحاتی می دهد، که ناگهان دختربچه تعادلش را از دست می دهد و از طبقه دوم سقوط می کند. خوشبختانه دختربچه پس از چند عمل جراحی به زندگی بازمی گردد.