لحظه ای که زن رئیس جمهور خارجی نزدیک بود آتش بگیرد

ویدئویی از مراسم یادبود بیست وپنجمین سالگرد نسل کشی رواندا در فضای مجازی انتشار یافته که در آن رئیس کمیسیون اروپا در حین روشن کردن مشعل یادبود قربانیان این نسل کشی، سهوا زن پل کاگامه، رئیس جمهور رواندا را تا مرز آتش گرفتن می برد.