زانو زدن یک سرهنگ جلوی پای مردم سیل زده برای سوارشدن به کامیون

پیرزن ها و پیرمردهای سیل زده برای سوار شدن به کامیون مشکل دارند و نمی توانند سوار شوند چون ارتفاع ماشین زیاد است و نردبانی هم نیست اما مردی که انگار نه انگار درجه های سرهنگی روی دوشش دارد چهاردست وپا جلوی کامیون، پله ای می شود تا پیرمردها و پیرزن ها بر پشت اش بروند و سوار خودرو شوند. او آن قدر غرق کمک رسانی است که حتی متوجه نیست یکی با تلفن همراه مشغول فیلم برداری از این صحنه است و حتی برچسب لباس نظامی اش هم دیده نمی شود تا همچنان گمنام بماند.