زندانی سابقه دار توسط همدستانش داخل ماشین انتظامی تیرباران شد

اشرار مهاجمی که امروز در جاده شوش قصد فراری دادن همدست خودشان از دست پلیس را داشتند با مقاومت جانانه مامورین پلیس روبرو شدند و ضمن کشتن دوست خود از محل متواری شدند.