روایت پوزخند رفیق فابریک به همسر داغ دیده

در دادگاه مفاسد اقتصادی چه گذشت؟

همسر حامد کرمی، فرد به قتل رسیده در اعتراضات مردمی به عملکرد مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز یک آقازاده با حضور در دادگاه نحوه فعالیت و سپرده گیری مؤسسه را تشریح کرد.

  1. دوشنبه ۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۳:۴۸ (۵ سال،۱ ماه قبل)
به گزارش فرانگر
به نقل از تسنیم ، پنجمین جلسه محاکمه مدیران برخی از مؤسسات مالی و اعتباری امروز در شعبه چهارم دادگاه های ویژه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد. بنابراین گزارش قاضی صلواتی در این جلسه پس از اظهارات مقدماتی نماینده دادستان در خصوص دفاعیات امیرحسین آزاد سرپرست مؤسسه البرز ایرانیان، از همسر حامد کرمی سرپرست یکی از شعب این مؤسسه در شهر کرج که توسط معترضین به قتل رسیده است خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحاتی در خصوص نحوه قتل همسرش بیان کند. همسر حامد کرمی با اشاره به اینکه او و همسرش از کارمندان مؤسسه بودند گفت: جلسات متعددی پشت سر هم برگزار می شد که اولویت آن جذب سپرده بود و به دلیل اینکه ۹۰درصد کارمندان مجموعه جوان بودند برای نشان دادن پیشرفت در کار همگی اقدام به جذب سرمایه از اقوام نزدیک خود می کردند. وی در ادامه افزود: امیرحسین آزاد می گفت "ما در قدمهای آخر اخذ مجوز هستیم"؛ این ماجرا تا سال ۹۵ ادامه پیدا کرد تا اینکه جلسه ای برگزار کردند، اول پدرشان و بعد خودشان سخنرانی کردند که باید مجوز را کسب کنیم و برای آن نیاز به مقدار معینی سرمایه داریم که باید با جذب سپرده تأمین شود. همسر حامد کرمی سپس با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال ۹۵ با همسرش عقد کرده و در اسفندماه همان سال سفری به جزیره کیش داشتند، گفت: در آنجا همکاران به حامد زنگ زدند که خیلی شلوغ شده و حامد که دوست امیرحسین آزاد بود ۴۰دقیقه با او صحبت کرد و آزاد دائماً می گفت که درست می شود. پس از دستگیری امیرحسین آزاد نیز حامد خیلی ناراحت بود و اشک در چشمانش جمع شده بود. وی سپس با نام بردن از فردی به نام نبی نیا گفت: من تعجب می کنم که چرا ایشان جزو متهمان نیست، جلسه ای با حضور او در مؤسسه البرز برگزار شد و در این جلسه به او گفتیم "فحش هایی که باید امیرحسین آزاد بخورد ما می خوریم" که در پاسخ به حامد گفت: "شما که دوست "حضرت آزاد" هستید اینگونه می گویید، وای به حال بقیه". همسر حامد کرمی با ابراز اینکه امیرحسین آزاد را در جلسات حضرت آزاد می نامیدند، اظهار کرد: بعد از این جریان تبعید کردن همسرم از یک شعبه به شعبه دیگر آغاز شد. وی سپس با اشاره به نامه ای که در اواخر سال ۱۳۹۵ به تمام شعب فکس شده بود، گفت: در بالای این نامه یکی از معاونان بانک مرکزی پاراف کرده بود که "اینها مجوز را به زودی می گیرند"، اما به این دلیل که نام مؤسسه هنوز در لیست غیرمجازها بود، تجمعات ادامه یافت و حامد گفت "دیگر فایده ای ندارد و سرکار نروید". همسر حامد کرمی با بیان اینکه "امروز سالگرد به قتل رسیدن همسر من است"، افزود: من شاکی اصلی این پرونده هستم و تا آخر پای آن ایستاده ام. امیرحسین آزاد را در دادگاه پولی و بانکی دیدم و گفتم که "همسر من که دوست تو بوده مرده، پس تو چرا زنده ای؟" که در پاسخ به من گفت "تو دوست ۱۵ روزه او بودی و من دوست ۱۵ ساله او هستم" و من نیز به او پاسخ دادم که "من که دوست ۱۵ روزه او هستم در این دو سال جزجگر زده ام، پس تو چرا زنده ای؟" که به من پوزخند زد و گفت "مگر من او را کشتم".همرسانی نوشتار: