شباهت زن و پنیر و شراب روی آنتن زنده تلویزیون

نمی شود روی آنتن زنده تلویزیون هر چیزی را به سرعت ممیزی کرد و جلوی حرف هایی را که به صورت زنده در حال پخش است گرفت، اما چرا باید شاهد این شرایط باشیم که تلویزیونی که می تواند به صورت بالقوه تریبونی با نزدیک به ۸۰ میلیون مخاطب باشد، اینچنین ارزان در اختیار افرادی قرار بگیرد که نمی دانند در چه جایگاهی قرار گرفته اند و از بایدها و نبایدهای حضور در مقابل دوربین تلویزیون چیزی ندانند.