وحشت مردم ایلام از رانش زمین جلوی چشمانشان

در پی بارندگی های اخیر سیل بسیاری از مناطق غرب کشورمان را تحت تاثیر قرار داد. استان های لرستان، خوزستان و ایلام جزو استان هایی بودند که زیرساخت هایشان بیشترین خسارت را در این حادثه دیده است.