ایذه،بنرون،دهدز،مدرسه،تحصیل عقرب و دانش آموز،زمزم،معلم