آدم های فضایی،فیسبوک،سازمان سیا،محل نگهداری آدم های فضایی