آخرین یاداشت مرحوم الوند قبل از شروع فیلم زندانی ها