تصویر هوایی از تنگه هرمز که تسلط ایران بر این آبراهه را نشان می دهد + عکس

تنگه، آبراهی باریک است که به واسطه ی نزدیکی دو خشکی به یکدیگر به وجود آمده و در دو طرف آن آب هایی وسیع تر مثل دریا و اقیانوس وجود دارد و همین وضع جغرافیایی، اهمیتی راهبردی به تنگه ها می دهد.

  1. یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱:۲۶ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
تنگه هرمز
به گزارش فرانگر

تنگه ی هرمز از دیرباز به دلیل آنکه تنها راه ورود به خلیج فارس و تنها راه دسترسی دریایی به کشور های منطقه بوده، برای امپراتوری ها و کشور های استعمارگر و طبعاً برای کشور های منطقه اهمیت بسیاری داشته است. اما این اهمیت زمانی به حد فوق العاده ای رسید که نفت در خلیج فارس کشف شد و تا امروز همین نفت یکی از اصلی ترین منابع انرژی جهان و اصلی ترین منبع درآمد کشور های منطقه بوده است. در تصویر فوق خطوط قرمز رنگ نشان می دهد که از نظر جغرافیایی ایران چقدر بر این تنگه تسلط دارد چون مرز بیشتری از این شاهراه در اختیار ایران است.