۳۰ درصد،آق قلا،محاصره آب،امانگلدی ضمیر،فرماندار آق قلا