ارتباطی با طعم خیانت/ ترس از رسوایی مرا به سکوت وا داشت