اراذل و اوباش،دستگیری،پلیس،سردار رحیمی،ناجا،مریم عرب انصاری