اختلاس در شهرداری زابل؛ شهردار با قید وثیقه چند میلیاردی آزاد ش