اتفاق وحشتناک،سقوط از ساختمان،مرد جوان،ساختمان رستوران