آب دوغ خیار،آذری جهرمی،دعوت اینستاگرامی،عکس،گناباد