ماسوله دوم ایران + عکس ها

مردمان آن به زبان فارسی و ترکی سخن می گویند؛ و اغلب به کشاورزی و عده ای کار در معادن زغال سنگ در شهرهای آزادشهر و شاهرود را پذیرفته اند.

 1. جمعه ۲۳ فروردین ۹۸ ساعت ۲۰:۲۵ (۵ سال،۳ ماه قبل)
 ماسوله دوم ایران
به گزارش فرانگر

خانه هایی دارند با معماری خاص پلکانی که لقب ماسوله دوم ایران را به خود اختصاص داده اند. این روستای کوهستانی با مردمانی مهربان برای حفظ آداب و سنن تاریخی به عنوان یکی از ۵۰ روستای نمونه کشوری انتخاب شده است؛ که درآن اجرای طرح بهسازی بافت و طرح الگوسازی مسکن روستایی در ۸۰ واحد مسکونی، توسط بنیاد مسکن طرح الگو سازی روستایی انجام شده است.

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران

عکس / ماسوله دوم ایران
همرسانی نوشتار: