عاقبت مرگبار سلفی گرفتن جوان جیرفتی با مار جعفری + عکس

بازهم اعتیاد به سلفی حادثه آفرید و جان یکی از هموطنان جیرفتی را گرفت. این جوان جیرفتی در حال سلفی گرفتن با مار بود که مار او را نیش زد و او را به کام مرگ کشاند.

  1. شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۰۸:۳۰ (۴ ماه قبل)
سرنوشت مرگبار سلفی با مار!
به گزارش فرانگر

ویدئوی آن در فضای مجازی دست به دست چرخید و با واکنش کاربران همراه بود. کاربری نوشت: «با مار سلفی گرفتن نتیجه اش مرگه اونم با مار جعفری!» کاربر دیگری نوشت: «حیف از این جوان برومند که به این مفتی از دست رفت و اگه سلفی با مار نداشت مگه مشکلی پیش میومد.» کاربری هم نوشت: «چه اتفاق تلخ غم انگیزی ولی یادمون باشه بسیاری از گونه های حیات وحش تا کاری بهشون نداشته باشی کاری به ما ندارند.»
همرسانی نوشتار: