ایست به پرسشگری کودکان با ورود به مدرسه

وزیر آموزش وپرورش گفت: بچه ها در کودکی با سوالات و گنجینه کلمات خود ما را به شگفتی وامی دارند و تصور می کنیم آدم های متمایزی هستند اما با ورود به مدرسه به پرسشگری ها و شور و نشاط آن ایست داده می شود در حالیکه آموزش و پرورش باید مکمل این پرسشگری باشد.

  1. شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۲:۵۷ (۱ ماه قبل)
ایست به پرسشگری کودکان با ورود به مدرسه
به گزارش فرانگر

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش در مراسم هفته پژوهش که در دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ منطقه دو شهر تهران برگزار شد، اظهار کرد: اگر برای بخشی از مردم پژوهش یک فضیلت است برای مجموعه آموزش و پرورش یک ضرورت مهم است، حیات ما و تحقق ماموریت ها بدون پژوهش میسر نیست.

وی افزود: در معرض تغییرات گسترده هستیم که آرایش اجتماعی را به هم زده و اهداف و آرمان ها را متاثر می کند بنابراین فهم این تغییرات باعث خروج از فضای استیصال و یأس که از عوارض مواجهه منفعلانه است، خواهد شد.

وزیر آموزش وپرورش گفت: با فهم دقیق موقعیت، پیمودن این مسیر از طریق پژوهش میسر است و پژوهش برای آموزش وپرورش همانند اکسیژن است، رسالت ما بیش از هر چیز تربیت دانش آموز پرسشگر و پژوهنده است، تصور می شود این امر از طریق انتقال دانش میسر است در حالیکه باید دانش آموزان تحت تربیت های موثر قرار بگیرند.

حاجی میرزایی ادامه داد: دانش آموز ما هم دانش آموز، هم متربی و هم پژوهنده است و از همان آغاز باید پژوهنده تربیت شود، بچه ها در کودکی با سوالات و گنجینه کلمات خود ما را به شگفتی وامی دارند و تصور می کنیم آدم های متمایزی هستند اما با ورود به مدرسه به پرسشگری ها و شور و نشاط آن ایست داده می شود در حالیکه آموزش و پرورش باید مکمل این پرسشگری باشد.

وی افزود: در سند تحول به آموزش و پرورش ماموریت داده اند و تمام دانش آموزان و معلمان باید پژوهنده باشند و بدنه آموزش وپرورش ناب ترین عرصه پژوهش است و میدان فراخی برای پرسشگری و در جست و جوی پاسخ است و باید مراقب این موقعیت بی نظیر بود.

وزیر آموزش وپرورش افزود: ما باید بتوانیم در تمام بخش های آموزش و پرورش روح پرسشگری و پژوهش را جریان بدهیم از مدرسه، خانه و جامعه هم آباد می شود و روح پرسشگری در مدرسه محال بیشتری دارد و این کار نیازمند فرهنگ سازی است و پژوهشگری یک فرهنگ است نه دانش و باید پژوهنده گی را یاد گرفت و بخشی از آن از مسیر دانش است و هیچ کاری جز مسیر پژوهش نباید سامان بیابد تا پژوهش جان بگیرد.

حاجی میرزایی گفت: افرادی که می آموزند  از همان کودکی پرسشگر و خلاق باشند آینده درخشانی خواهند داشت و برای همه دانش آموران آینده درخشان از خدا مسئلت دارم.

همرسانی نوشتار: