نقطه آغاز تعلیم و تربیت، آمادگی سلامت روان است

معاون پرورشی و فرهنگی اولویت اول معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش را تقویت حوزه مشاوره و فعالیت های مشاوره ای در سطوح بهداشت روان دانش آموزان و طراحی مسیر شغلی آن ها دانست.

  1. دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ساعت ۱۴:۴۳ (۱ سال،۳ ماه قبل)
نقطه آغاز تعلیم و تربیت، آمادگی سلامت روان است
به گزارش فرانگر

علیرضا کاظمی در هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران گفت: «امروز فضای تعلیم و تربیت خیلی پیچیده شده است به گونه ای که شاید همه پدران و مادران نیز در تربیت فرزندانشان درمانده اند. پیچیدگی این فضا برای آدم های متخصص خود را نشان داده است و باید در این برونداد ها توجه ویژه ای به مهارت های تربیتی داشته باشیم.»

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش افزود: «اگر به تربیت، فرایند آن و تعریف های مختلف صاحب نظران از تربیت نگاه کنیم درمی یابیم که تربیت فرایندی است که موانع رشد را برمی دارد و مقتضیات تعالی را ایجاد می کند؛ لذا به این ضرورت پی می بریم که اولین گام برای شکل گیری تربیت مبانی آن است.»

وی ادامه داد: «در گام اول تحقق تربیت ضرورت توجه به حوزه مشاوره است. نکته ای که برای همه مهم است بحث آسیب های اجتماعی است امروزه آسیب های اجتماعی در تمام سطوح به قدری فراگیر شده که یکی از اولویت های اول نظام جمهوری اسلامی شده است.»

کاظمی افزود: «باید به حوزه مشاوره به عنوان یک فرصت مهم نگاه کنیم تا بتوانیم چالش های تعلیم و تربیت را حل کنیم. مجموعه امور تربیتی در ۴دهه فعالیت رویکرد های مختلفی داشته است».

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش افزود: «امروزه اولویت اول معاونت پرورشی و فرهنگی تقویت حوزه مشاوره و فعالیت های مشاوره ای در سطوح بهداشت روان دانش آموزان و در بخش طراحی مسیر شغلی دانش آموزان است که این دو به هم وابسته است.»

وی افزود: «زمانی تعلیم و تربیت را می توان آغاز کرد که سلامت روان دانش آموزان آمادگی پذیرش این رشد را داشته باشد. معتقدم سلامت روان از سلامت جسم مهم تر است. آموزش وپرورش در این دوره با رویکرد ارتقای توانمندی های مهارتی و سلامت روان دانش آموزان به عنوان یک نگرش جدید فعالیت ها را طرح ریزی می کند.»

کاظمی افزود: «امروزه با توجه به این رویکرد نیاز به مساعدت شما و صاحب نظران داریم تا مدل ها و الگو هایی را طراحی کنیم که خلأ ها را پر کند.»

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش افزود: «اولین کار برای بحث مشاوره بحث آزمون سلامت روان و غربالگری دانش آموزان است که امروزه آموزش وپرورش نقشه خطرپذیری دانش آموزان را در حوزه سلامت روان در دست دارد و اطلس آسیب روانی را ترسیم کرده است.»

وی ادامه داد: «طرح نماد به عنوان یک طرح ملی با کمک ۱۴دستگاه در آموزش وپرورش انجام می شود که برای درمان و رسیدگی به فعالیت های اورژانسی عنوان می شود تا از برخی آسیب ها جلوگیری کنیم.»

کاظمی گفت: «توانمندسازی اجتماعی دانش آموزان از طرح های دیگر است که منطبق با نقشه خطرپذیری است و توانمندسازی معلمان را نیز در دست اقدام داریم. دو اصل مهم شناخت متربی و مهارت های مربی در برخورد با متربی را در تعلیم و تربیت داریم.»

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش افزود: «برای توانمندسازی معلمان و مربیان به شدت نیاز به کمک انجمن مشاوره داریم. طرح همیار مشاور یک ظرفیت خوب است که از بچه ها کمک بگیریم تا آسیب ها را رصد و از بروز آنان پیشگیری کنیم.»

وی ادامه داد: «طراحی نظام راهنمای تحصیلی نیز انجام خواهد شد که نیاز به بسترسازی فرهنگی دارد، زیرا تعیین مسیر شغلی دانش آموزان را در پی خواهد داشت. طراحی نظام مشاوره در دست اجرا است و آخرین مراحل تدوین و تصویب خود را می گذراند.»

کاظمی افزود: امیدوارم این همایش سرآغاز یک حرکت جدید برای استفاده از ظرفیت های علمی انجمن مشاوره در آموزش وپرورش باشد. آموزش وپرورش بستر توسعه کشور است و آینده امیدبخش جامعه را می سازد. ما آمادگی داریم تا تفاهم نامه ای را با انجمن مشاوره امضا و از ظرفیت های علمی این انجمن استفاده کنیم.