ماشین ها در پمپ بنزین به صف شدند + عکس

از ساعات میانی روز صف های طولانی مقابل پمپ بنزین ها تشکیل شده است.

 1. چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ (۱ سال،۱ ماه قبل)
 صف طویل خودرو در پمپ بنزین‌ها
به گزارش فرانگر

به نظر می رسد بسیاری از دارندگان خودرو ترجیح می دهند پیش از سهمیه بندی نسبت به پر کردن باک های خودرو اقدام نمایند. این شلوغی در سطح شهر محسوس است.

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها

عکس / صف طویل خودرو در پمپ بنزین ها
همرسانی نوشتار: