تعیین تکلیف وضعیت پرداخت یارانه ها!

دولت و مجلس با وجود انتقادات و چالش هایی که در رابطه با هدفمندی با یکدیگر دارند، برای پیشگیری و اصلاح وضعیت موجود، در توزیع یارانه نقدی تغییری صورت ندادند.

  1. شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ساعت ۱۳:۰۴ (۵ سال،۱ ماه قبل)
یارانه
به گزارش فرانگر

مبلغی که دولت برای پرداخت یارانه کنار گذاشته بود را نمایندگان هم با کسر اندکی از آن تائید کردند تا بار دیگر فضا برای پرداخت یارانه به جمعی غربال نشده باز باشد و در مجموع اتفاق تازه ای برای پیشگیری و اصلاح وضعیت موجود توزیع یارانه نقدی نیفتاد. در این حالت دولت و مجلس با وجود انتقادات و چالش هایی که در رابطه با هدفمندی با یکدیگر دارند، رسماً کاری برای حل موضوع انجام نداده و تنها عباراتی را روی کاغذ نوشتند که بعید است زمانی اجرایی شود.

اهم نتیجه بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها، در لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس، این بود که دولت باید سه دهک بالای درآمدی را، از دریافت یارانه حذف کند و از سویی دیگر مجوز ۴۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی صادر شد. در مجموع این مصوبات، مجوزی برای توزیع یارانه به روال سال جاری و البته سال های گذشته صادر شد و نشانی از تفکری تازه و یا راهکاری برای حل معضل پرداخت یارانه ها به همراه نداشت. دولت منابع پرداختی برای یارانه را در لایحه ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که با مصوبه مجلس به ۴۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این کاهش ۱۴۰۰ میلیارد تومانی از سهم پرداخت یارانه تنها می تواند سهم یارانه حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را کم کند. این در حالی است که با رقم ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیاردی که دولت در نظر گرفته بود حدود ۷۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مشمول دریافت یارانه بودند که با کاهش منابع به ۴۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تعداد آنها به ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می کند که در مقایسه با هزینه سنگین توزیع نقدی و تعداد موجود، رقم قابل توجهی نیست. البته همین ۲.۶ میلیون نفری که در نتیجه کاهش منابع هدفمندی باید کنار گذاشته شده تا منابع و مصارف همتراز شوند هم از تضمینی برخوردار نیست، همان طوری که طی سال های اخیر اقدام مناسبی برای غربالگری یارانه بگیران و تکالیف بودجه ای در این رابطه نشده است. از سویی دیگر حذف سه دهک بالای درآمدی بر عهده دولت گذاشته شده که در سال های اخیر نیز این تکلیف وجود داشته و دولت رسماً اعلام کرده است که توان ورود به این موضوع را ندارد. در عین حال که دولت خود در لایحه بودجه، پیشنهاد حذف استانی یارانه بگیران را مطرح کرده بود که آن هم جای سوال بسیاری داشت و در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد و به صحن علنی نرسید. آوردن تکالیف یارانه ای در بودجه و بی توجهی به آن اصلاً موضوع جدیدی نیست و در سال های قبل هم تکرار شده و حتی برای سال جاری هم هیچ اتفاقی نیفتاد. جایی که دولت در بودجه می توانست ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای یارانه صرف کند که در این حالت باید فقط به ۵۴ میلیون نفر پرداخت انجام می داد ولی در نهایت گزارش ها نشان داد که ۷۸ میلیون نفر در سال جاری یارانه می گیرند و حذفی انجام نشده است. در مجموع با شرایط موجود و مصوبات مجلس، روال ۹ ساله پرداخت یارانه برای سال آینده هم ادامه داشته و بار دیگر در هر ماه مبلغ همان ۹ سال پیش یعنی ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به حساب ۷۸ میلیون نفر از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی یارانه بگیران واریز خواهد شد مبلغی که به اذعان مسئولان دولتی و نمایندگان دیگر ۲۰ هزار تومان هم ارزش ندارد.